nedjelja, 24. siječnja 2016.

TKO JE KRŠĆANIN? (definicija pojma KRŠĆANIN)


TKO JE KRŠĆANIN?
(definicija pojma KRŠĆANIN)

Evo tri definicije tog pojma, od trojice svetaca – sv. Tome Akvinskoga, sv. Petra Kanizija i sv. Pija X.
Dakle, dva velika crkvena naučitelja i jedan sveti papa.

1. Definicija sv. Tome Akvinskoga (Summa theologica, II-II, q. 124., a. 5., 1um):

Christianus dicitur qui Christi est. Dicitur autem aliquis esse Christi, non solum ex eo quod habet fidem Christi, sed etiam ex eo quod Spiritu Christi ad opera virtuosa procedit, secundum illud: ’Si quis Spiritum Christi non habet, hic non est eius.’ (Rom. 8, 9)
Et etiam ex hoc quod ad imitationem Christi peccatis moritur, secundum illud: ’Qui Christi sunt, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis.’ (Galat. 5, 24)


(“Kršćanin se naziva onaj koji je Kristov. Kaže se naime da je netko Kristov, ne samo po tome da ima vjeru Kristovu, već i po tome što Duhom Kristovim pristupa kreposnim djelima, po onoj: ’Ako netko nema Duh Kristov, taj nije njegov.’ (Rim 8, 9)
I također po tome što po uzoru na Krista umire grijesima, po onoj: ’Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.’ (Gal 5, 24)
”)


2. Definicija sv. Petra Kanizija (Summa doctrinae christianae, I., 1.):

Kršćanin je…
Qui baptismatis sacramento initiatus, Iesu Christi veri Dei et hominis salutarem doctrinam in eius Ecclesia profitetur. Omnes proinde cultus et sectas quae extra Christi doctrinam et Ecclesiam… reperiuntur, ut est Iudaica, ethnica, Mahometica, haeretica, damnat et detestatur penitus, qui vere Christianus est…
(“Tko obilježen sakramentom krštenja, ispovijeda spasonosni nauk Isusa Krista, pravoga Boga i čovjeka, u njegovoj Crkvi. I zato sve kultove i sekte, koje se nalaze izvan Kristovog učenja i Crkve, kao što je židovska, poganska, muhamedanska, heretička, osuđuje i u potpunosti prezire onaj tko je pravi kršćanin.”)


3. Definicija sv. Pija X. (Veliki katekizam, ■ 3.):
Pravi kršćanin je onaj tko je kršten, tko vjeruje i ispovijeda kršćanski nauk, tko po njemu živi i tko sluša zakonite crkvene pastire.

Nema komentara:

Objavi komentar