petak, 16. ožujka 2018.

"Stariji će služiti mlađemu" (Post 25, 23)Neki dan sam naišao na temu u "Glasu Koncila" pod nazivom "ŽIDOVI I KATOLICI - Što Katolička Crkva drži o židovskoj vjeri?" (pitanje čitatelja) od 24. studenoga 2017., gdje je, kako od strane čitatelja tako i u odgovoru "Glasa Koncila", iznesen cijeli niz teza koje su u suprotnosti s katoličkom vjerom.

Znam da nema smisla raspravljati s modernistima, jer njima ništa ne znači nauk svetih otaca, crkvenih koncila i papa prije II.vatikanskog koncila, ali ipak mislim da je više nego bezobrazno prešućivanje učenja svetih otaca o ovoj temi.

Problem u vezi današnjih modernista je u tome što njih uopće ne zanima istina. Njima je jedino važno da pod svaku cijenu budu u dobrim odnosima sa židovima i ostalim inovjercima. I oni su spremni sve ostalo podrediti tom cilju, pa čak i same vjerske istine.

I zato znam da će oni odmah preskočiti ovaj tekst, čim na njega naiđu. Ne zamjeram im to... I ja zaobilazim njihove tekstove u širokom luku. Ne pišem ovo zbog njih, nego zbog vjernika koji iskreno traže istinu, a nemaju je gdje pročitati.

Današnja je tema, dakle, odnos katoličke vjere prema židovstvu.
Iako bismo mogli analizirati mnoge aspekte toga odnosa, zadržat ćemo se zasada samo na jednom od njih.

Počet ću ovako... U Bibliji ima puno događaja koji imaju važno proročko značenje. 
U Knjizi postanka često dolaze dva brata, od kojih jedan simbolizira spašenike, a drugi odbačenike. I to u pravilu, stariji označava odbačenike, a mlađi spašenike - Kajin i Abel, Išmael i Izak, Ezav i Jakov.

Kršćanski su pisci kroz stoljeća često u njima tumačili i točku razdvajanja između židova i kršćana. To ćete najbolje vidjeti kod sv. Augustina u De civitate Dei, u knjigama 15., 16. i 17.
U nastavku ću iznijeti neka Augustinova tumačenja o tim slučajevima dvojice braće.


Počinjem od kraja. Ezav i Jakov.
Dok je njihova majka Rebeka još bila trudna, Gospodin joj je rekao:
"Dva su svijeta u utrobi tvojoj: dva će se naroda iz tvoga krila odijeliti. Narod će nad narodom gospodovati, stariji će služiti mlađemu."
(Post 25, 23)

Kršćani su uvijek tumačili te riječi kao proročanstvo da će židovi služiti kršćanima.
Tako to tumači i sv. Augustin (De civitate Dei, XVI, 35):
"Quod autem dictum est. 'Maior serviet minori' (Gen. 25, 23), nemo fere nostrum aliter intellexit, quam maiorem populum Judaeorum minori populo christiano serviturum."

("A ovo što je rečeno: 'Stariji će služiti mlađemu' (Post 25, 23), gotovo nitko od naših nije to drugačije shvaćao, nego da će stariji narod židovski služiti mlađemu narodu kršćanskom.")

Crkveni naučitelji vide ostvarenje tih riječi u činjenici da su se u Rimskom Carstvu, koje se preobrazilo u kršćansku državu, židovi našli pod kršćanskom vlašću. A tako se nastavilo kasnije kroz cijeli srednji i novi vijek u kršćanskim državama Europe.

Sv. Augustin navodi također slučaj Josipovih sinova Efrajima i Manašea, kao još jedan primjer u kojem se prednost daje mlađemu.
Kad ih je blagoslivljao sv. praotac Jakov, desnu ruku je stavio na mlađega, premda je to Josip pokušao spriječiti, Jakov je inzistirao da podijeli veći blagoslov mlađemu (Post 48, 17-19).

Evo objašnjenja sv. Augustina (De civitate Dei, XVI, 42):
"Sicut autem duo Isaac filii, Esau et Jacob, figuram praebuerunt duorum populorum in Judaeis et Christianis... ita factum est etiam in duobus filiis Joseph: nam maior gessit typum Judaeorum, Christianorum autem minor. Quos cum benediceret Jacob, manum dexteram ponens super minorem, quem habebat ad sinistram; sinistram super maiorem, quem habebat ad dexteram: grave visum est patri eorum, et admonuit patrem velut corrigens eius errorem, et quisnam eorum esset maior ostendens. At ille mutare manus noluit, sed dixit: 'Scio, fili, scio. Et hic erit in populum, et hic exaltabitur: sed frater eius iunior maior illo erit, et semen eius erit in multitudine gentium.' (Gen. 48, 19)."

("Kao što su dva Izakova sina, Ezav i Jakov, pružili sliku dva naroda u židovima i kršćanima... tako je također i u dvojici Josipovih sinova: naime, stariji čini sliku židova, a mlađi kršćana. Koje dok je blagoslivljao Jakov, stavivši desnu ruku na mlađega, koga je držao slijeve; a ljevicu na starijega, koji mu je bio zdesne: što nije bilo drago njihovom ocu, i upozorio je oca kao da ga ispravlja i pokazao mu koji je stariji. Ali, on nije htio zamijeniti ruke, već je rekao: 'Znam, sine, znam. I od njega će postati narod i bit će velik. Ali njegov mlađi brat bit će veći od njega, i njegovo će potomstvo biti mnoštvo naroda.' (Post 48, 19).")

I na primjeru braće Kajina i Abela vidi sv. Augustin razliku između židova i kršćana
(De civitate Dei, XV., 7):
"Invalescente quippe invidentiae vitio, fratrem insidiatus occidit. Talis erat terrenae conditor civitatis. Quomodo autem significaverit etiam Judaeos, a quibus Christus occisus est pastor ovium hominum, quem pastor ovium pecorum praefigurabat Abel..."

("Nakon što je narasla opačina zavisti [u Kajinu], iz zasjede je ubio brata. Takav je bio utemeljitelj zemaljskoga grada. Tako također označava i židove, koji su ubili Krista, pastira ljudskih ovaca, koga je označavao Abel kao pastir ovaca...")

Kao što sam već pisao ovdje, sv. Augustin dijeli čovječanstvo na dva grada: grad Božji (civitas Dei) i zemaljski grad (civitas terrena).
Nevjerni židovi koji odbacuju Krista Boga, spadaju gdje i svi ostali nevjernici: u zemaljski grad, u Babilon. Nevjernici se mogu osloboditi Babilona jedino ako iz njega izađu, to jest, ako se obrate na katoličku vjeru i tako pređu u grad Božji.

Komentirajući stih iz psalma 44. "Astitit regina a dextris tuis", sv. Augustin kaže da je Crkva ta kraljica, koja krštenjem oslobađa ljude iz đavolskog Babilona i dovodi ih Kristu Kralju (De civitate Dei, XVII, 16).


A sad dolazimo do najočitijeg slučaja gdje dvojica braće pokazuju razliku između dva saveza. Sveti praotac Abraham imao je dva sina: Išmaela od sluškinje Hagare i Izaka od zakonite žene Sare.
Kršćani su od samoga početka u ovoj dvojici vidjeli proročanstvo o dva saveza, kako je objasnio sv. Pavao (Gal 4, 22-31).

Sv. Augustin povezuje sudbinu ove dvojice sa kasnijom podjelom Izraela u vrijeme kraljeva, pa piše (De civitate Dei, XVII, 7):
"De qua re non dubito intelligendum esse quod sequitur: 'Et dividetur Israel in duo', in Israel scilicet inimicum Christo et Israel adhaerentem Christo; in Israel ad ancillam, et Israel ad liberam pertinentem. Nam ista duo genera primum simul erant, velut Abraham adhuc adhaereret ancillae, donec sterilis per Christi gratiam foecunda clamaret: 'Eiice ancillam et filium eius' (Gen. 21, 10)."

("O kojoj stvari bez sumnje treba razumjeti što slijedi: 'I podijelit će se Izrael na dvoje', to jest, na Izraela neprijatelja Kristova i Izraela koji pristaje uz Krista, na Izraela koji pripada sluškinji i Izraela koji pripada slobodnoj. Naime, ova su dva roda prije bila zajedno, kao što je Abraham držao sluškinju, sve dok nije neplodna [Sara] koja je postala plodna po milosti Kristovoj, uzviknula: 'Otjeraj sluškinju i njezina sina' (Post 21, 10).")

A malo kasnije, sv. Augustin daje ovaj važan zaključak:
"Nihil enim prodest Testamentum Vetus de monte Sina in servitutem generans (Gal 4, 24), nisi quia testimonium prehibet Testamento Novo."

("Ništa, naime, ne koristi Stari savez sa brda Sinaja koji rađa za ropstvo (Gal 4, 24), osim što daje svjedočanstvo za Novi zavjet.")

Stari je zakon dan na brdu Sinaj. To je zakon kojega se i danas drže židovi, a da uopće ne razumiju (jer "prijevjes zastire srce njihovo" - 2 Kor 3, 15) da taj zakon upućuje na Novi zakon. On je proročanstvo, ili kako kaže sv. Augustin: svjedočanstvo za novi zakon.

Već su stari proroci najavljivali dolazak novoga zakona:
"de Sion exibit lex et verbum Domini de Jerusalem" - "iz Siona će izaći zakon i riječ Gospodnja iz Jeruzalema" (Iz 2, 3)

Dakle, novi zakon imao je doći sa Siona, iz Jeruzalema (gdje je Krist propovijedao) , a ne kao stari zakon sa Sinaja. Kad se u psalmima spominje Jeruzalem i Sion, to uvijek označava Crkvu (nebeski Jeruzalem), a ne židove. Jer židovski zakon nije dan u Jeruzalemu i na Sionu, nego na gori Sinaju na izlasku iz Egipta.
U tome je razlika između Sinaja i Siona.


Prošle nedjelje - Laetare (IV. nedjelja korizme) - u tradicionalnom rimskom obredu čita se poslanica sv. Pavla Galaćanima (4, 22-31), u kojoj se govori upravo o razlici između ova dva saveza na primjeru Abrahamovih sinova Išmaela i Izaka:
"Pisano je da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje i jednoga od slobodne. Ali onaj od ropkinje rođen je po tijelu, a onaj od slobodne snagom obećanja. To je slika. Doista, te žene dva su Saveza: jedan s brda Sinaja, koji rađa za ropstvo – to je Hagara. Jer Hagara znači brdo Sinaj u Arabiji i odgovara sadašnjem Jeruzalemu jer robuje zajedno sa svojom djecom. Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša. Pisano je doista: 'Kliči, nerotkinjo, koja ne rađaš, podvikuj od radosti,
ti što ne znaš za trudove!
Jer osamljena više djece ima negoli udana.'
Vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja. I kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po duhu rođenoga, tako je i sada. Nego, što veli Pismo? 'Otjeraj sluškinju i sina njezina jer sin sluškinje ne smije biti baštinik sa sinom' slobodne. Zato, braćo, nismo djeca ropkinje, nego slobodne." (Gal 4, 22-31)

Ovo čitanje je također vrlo često u istočnoj liturgiji. Oni od vas koji možda idu grkokatoličku liturgiju, čujete ga barem 4-5 puta godišnje.

Mislim da stoga nije nimalo slučajno da su se istočni katolički patrijarsi na Drugom vatikanskom koncilu oštro protivili deklaraciji "Nostra aetate", koja donosi jedan potpuno netradicionalan pogled na židovstvo, sasvim suprotan svemu što je uvijek naučavala Crkva.

Štoviše, tijekom koncilskih rasprava, istočni katolički patrijarsi otvoreno su govorili o utjecaju židovskog lobija na rad II. vatikanskog koncila.
Melkitski patrijarh Maksimos IV. je u jednom trenutku izjavio da je svjetsko židovstvo kupilo saborsku većinu, misleći na američke i zapadnoeuropske biskupe.
U svemu su bili važni i politički razlozi, ratovi koji su se vodili na Bliskom istoku itd.

Liberali koji su gurali deklaraciju "Nostra aetate" bili su spremni dovesti u pitanje i ekumenizam sa istočnim raskolnicima, samo da ugode židovima.

Pogledajte kakva je bila reakcija pojedinih nesjedinjenih istočnih zajednica na "Nostra aetate":


(IZVOR: N. Bižaca, Kako je nastajala saborska deklaracija »Nostra aetate«, BS, Vol. 68. No. 3., str. 411.)To što je, unatoč svim ovim reakcijama, usvojena deklaracija "Nostra aetate", samo pokazuje što su bili prioriteti njenih donositelja.

Izgleda da čak i kod modernista postoji određena hijerarhija vrijednosti. A na toj listi, dodvoravanje židovima očito ima prednost pred dodvoravanjem istočnim raskolnicima.
ponedjeljak, 12. ožujka 2018.

Uspomene jednog glagoljaškog ministrantaOpće je poznata stvar da na području sjevernog Jadrana ima mnogo starijih ljudi koji vam mogu pričati o svojim uspomenama na vrijeme kad su kao dječaci ministrirali na glagoljaškoj misi. No, zbog desetljeća Novus Orda, sjećanja pomalo blijede, pa ovaj važan dio hrvatske kulturne baštine pada u zaborav.

Evo zato jedno svježe svjedočanstvo, iz godine 1965., neposredno prije NovusOrdo-reformi.

U kalendaru "Danica" za godinu 1965., koji je izdavalo prorežimsko "Društvo katoličkih svećenika Hrvatske", pored gomile titoističke i partizanske propagande, nalazimo ipak i ovaj zanimljivi tekst.
Moguće je da je nekom od ovih partizana proradila savjest, pa se sjetio svog djetinjstva. Kažu da ljudi što su stariji, to se više vraćaju u djetinjstvo.

Pisac ovih sjećanja bio je šest godina ministrant u župnoj crkvi u Baškoj na otoku Krku. Kao što znate, to je područje na kojem je barem 1000 godina cvjetala glagoljaška liturgija (dokaz: Baščanska ploča). I kao što ćete vidjeti iz teksta, taj narod je bio potpuno "suživljen" s liturgijom i crkvenim obredima.

Zapazit ćete da je u našim glagoljaškim krajevima postojala prava "aktivna participacija" vjernika u liturgiji (pri tome napominjem da termin "aktivna participacija" nije baš najsretniji, jer je najbolja participacija: pobožno i sabrano slušanje sv. mise), vrlo blisko smislu u kojem ju je promicao originalni liturgijski pokret.

Na nedjeljnoj pjevanoj sv. misi cijeli bi puk na liturgijskom jeziku pjevao introitus, Slavu, Vjerovanje, gradual, pričesnu... Dok bi istovremeno svećenik potiho recitirao iste molitve iz misala.
To je prava aktivna participacija puka, za razliku od one današnje umjetne i isforsirane "dijalog-participacije" kakva postoji u Novus Ordu.

Tekst opisuje i sudjelovanje puka u molitvi pojedinih dijelova časoslova (svakodnevne večernjice) na crkvenoslavenskom jeziku. Nekome tko je odrastao u NovusOrdo-sustavu vjerojatno su nepoznate pojedine molitve koje navodi ovaj bivši ministrant.
Na primjer, "Črna sam no krasna, dćeri jerusolimskije". To je antifona za psalam 121, koja u tradicionalnom časoslovu dolazi u večernjoj na Gospine blagdane, te u Malom oficiju tijekom godine, a na latinskom glasi: "Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem: ideo dilexit me rex et introduxit me in cubiculum suum." (Pj 1, 4)

Nadalje, iz teksta možemo zaključiti da su se na Krku obavljali na crkvenoslavenskom jeziku čak i oni obredi koji se inače mogu obavljati na narodnom jeziku, npr. ophodi na prosne dane, Litanije svih svetih koje na Markovo svećenik moli s cijelim pukom...

Sve u svemu, ovo je vrlo vrijedno svjedočanstvo, koje može biti od koristi kako onima koji se samo zanimaju za crkvenu tradiciju, tako i onima koji nastoje oko njene obnove.


U tekstu je spomenuto da su pojedini vjernici na Krku lakoćom čitali glagoljicu. Njima na Krku zapravo uopće nije trebala ona transliteracija crkvenoslavenskog teksta na latinično pismo, koja je uvedena s Vajsovim misalom (1927.). To je uvedeno kako bi se omogućilo da glagoljašku misu služe i svećenici koji nisu bili iz tradicionalno glagoljaških krajeva, pa nisu znali čitati glagoljicu.

Na Krku se i kasnije zadržala upotreba glagoljice, o čemu imate obilje podataka na ovoj stranici.


Oltarna tablica na glagoljici...
Evo i ostale dvije oltarne tablice...
  Initium sancti evangelii secundum Joannem - Začelo svetago evanđelija ot Ivana
subota, 10. ožujka 2018.

Neka nevjernici vide da kršćani upravljaju ovom državomVeliki crkveni naučitelj sv. Ivan Zlatousti bio je građanin Rimskog Carstva u vrijeme kad je Rimsko Carstvo već službeno bila kršćanska država. Unatoč tome, put do izgradnje potpunog kršćanskog društva bio je dug i mukotrpan.

Nisu ni svi stanovnici Carstva bili kršćani. Bilo je još dosta pogana, židova, heretika... što je svakako otežavalo situaciju. Uspostava kršćanskog društvenog poretka ne ide uvijek glatko. Zato se očekuje od svakog pojedinog kršćanina da doprinese izgradnji kršćanskog društva. A to znači da svaki kršćanin mora dati sve od sebe kako bi iz javnosti bilo uklonjeno sve ono što je nespojivo s kršćanstvom.

Sv. Ivan Zlatousti na kraju svoje 1. propovijedi o spomenicima puku Antiohije traži da se vjernici doslovno fizički obračunaju sa psovačima i huliteljima. Dakle, od vjernika se očekuje da fizičkom silom spriječe blasfemije, i zaštite javno ćudoređe:
"No, nakon što su nam sada stigle vijesti o blasfemiji, jednu uslugu tražim od svih vas za ovu propovijed i govor: da za mene prekorite hulitelje po gradu. Ako čuješ nekoga na raskršću i na trgu kako huli, pristupi i prekori ga, a ako mu je potrebno dati batina, ne oklijevaj: ošamari ga po licu, udari ga po ustima, udarcem posveti svoju ruku. I ako ga neki optuže, te ako ga odvedu pred sud, slijedi ih; i ako sudac na sudištu potražuje kazne, slobodno reci da je hulio Kralja anđela. Ako je, naime, potrebno kazniti one koji vrijeđaju zemaljskog kralja, onda još mnogo više one koji nanose uvredu Njemu. To je opći zločin, javna uvreda; svakome tko želi tužiti, dopušteno je. Neka nauče i Židovi i Grci, da su kršćani održavatelji grada, i branitelji i upravitelji i poglavari; i isto neka nauče pokvarenjaci i opaki da se imaju bojati slugu Božjih, da ako se ikada usude govoriti ovakvo što, da će se morati okretati posvuda i bojati se vlastite sjene, u tjeskobi da ne bi možda kršćanin čuo i dotrčao, pa ih žestoko kaznio."

petak, 9. ožujka 2018.

Intelektualci i vojniciNakon enciklike pape Leona XIII. Aeterni Patris (1879.) u cijelom se katoličkom svijetu budi obnova kršćanske filozofije u tomističkom duhu. Opaža se i nastojanje da se podigne mladi katolički naraštaj odgojen u tomizmu, koji će biti sposoban da se suprotstavi liberalnim zabludama.

U Hrvatskoj je 1908. osnovano Leonovo društvo za kršćansku filozofiju, na čelu s Franom Biničkim. Kao neposredan razlog za osnutak, utemeljitelji su naveli nezadovoljstvo stanjem u tadašnjim središnjim hrvatskim kulturnim institucijama - Matici hrvatskoj i JAZU - u kojima su prevladavali liberali, "slobodnomislioci", pobornici vjerske slobode i odvajanja Crkve i države.

Binički je još 1905. predvidio kulturnu borbu, pa u članku »Prelom« g. 1905. piše: 
"Doći će do sukoba, do preloma, planut će 'Kulturkampf'. Neka plane! Dosta je i onako bilo mrtvila. Dosta su gazili katolička načela, dosta su ponizivali Katoličku Crkvu oni koji su je morali braniti. Neka plane otvoreni boj! Hrvatsko će svećenstvo stradati, al’ hrvatsko svećenstvo ima uza se hrvatski puk. Hrvatsko će svećenstvo gnjesti gruba sila, ali će silu pobijediti nepobjedljiva katolička misao, koja će nas ojačati, očeličiti i obnoviti dragu nam Hrvatsku."
(IZVOR)

Kako bi mlade katoličke intelektualce pripremili za taj "Kulturkampf", Leonovo društvo im je dalo kao oružje tomističku filozofiju, kojom će uspješno pobiti sve protivničke argumente. Općenito govoreći, važan cilj cijeloga hrvatskog katoličkog pokreta bio je odgojiti mladu katoličku intelektualnu elitu, koja bi jednoga dana preuzela važne društvene položaje u domovini. Iz tih bi se položaja onda pokrenula katolička obnova i izgradnja kršćanskog društvenog poretka. Bio je to pokušaj svojevrsnog "marša kroz institucije".

Leonovo društvo se brzo proširilo na katoličke đake i studente. Imalo je dvije sekcije u sklopu katoličkih akademskih društava: "Hrvatska" u Beču i "Domagoj" u Zagrebu.Članovi Hrvatskog katoličkog akademskog društva "Hrvatska" u Beču 1915. god. Na slici u gornjem redu dr. Avelin Ćepulić i bl. Ivan Merz kao studenti.Član HKAD "Hrvatska" u Beču bio je i bl. Ivan Merz. Njegova tomistička izobrazba se vrlo dobro može vidjeti u njegovim člancima. Ako malo pažljivije čitate njegove tekstove, primijetit ćete da Merz često citira sv. Tomu Akvinskoga.

Poznato je također i da je Merz kroz cijelu odraslu dob svakoga dana posvećivao četiri sata privatnom studiju teologije. Dušan Žanko je jednom opisao bl. Ivana Merza kao "katoličkog čovjeka koji je zatvoren u svojoj sobi čitao Sumu i misal, molio Imitaciju i studirao enciklike".

I ostali vodeći katolički intelektualci bili su dobro obučeni u skolastičkoj filozofiji i teologiji.To je bio uvjet da bi se nekoga uopće moglo smatrati katoličkim intelektualcem. 

No, njihovi planovi da će obnoviti kršćanski poredak u Hrvatskoj nisu se ostvarili, nažalost... Zašto? Malo kasnije ću pokušati dati odgovor na to pitanje, ali prvo želim istaknuti nešto drugo.


Možete si misliti kako je toj starijoj generaciji hrvatskih katoličkih intelektualaca (koja je, dakle, bila odgojena u tomističkom duhu) teško palo komunističko preuzimanje vlasti 1945. godine. Ne samo zato što su im životi bili ugroženi, nego i zato što je to značilo kršenje jednog od temeljnih moralnih načela katoličkog društvenog poretka (a to je nekima od njih bilo važnije od njihovih života).


Naime, moralno je neprihvatljivo da u jednoj katoličkoj zemlji vlast preuzmu nevjernici.
Sv. Toma Akvinski kaže da se ni pod koju cijenu ne smije dozvoliti uspostavu nevjerničke vlasti na nekom području koje je do tada bilo katoličko 
(Summa theologica, II-II, q. 10., a. 10.):
"...hoc nullo modo permitti debet. Cederet enim hoc in scandalum et in periculum fidei. De facili enim illi qui subiiciuntur aliorum iurisdictioni, immutari possunt ab eis, quibus subsunt, ut sequantur eorum imperium, nisi illi qui subsunt fuerint magne virtutis. Et similiter infideles contemnunt fidem, si fidelium defectus cognoscant. Et ideo Apostolus prohibuit, ut fideles non contendant iudicio coram iudice infideli (I. Cor. 6, 1-6). Et ideo nullo modo permittit Ecclesia, quod infideles acquirant dominium super fideles, vel qualitercumque eis praeficiantur in aliquo officio."

("...ovo se nikako ne može dopustiti. Prešlo bi to, naime, u sablazan i opasnost za vjeru. Lako se oni koji su podloženi vlasti drugoga, mogu promijeniti od strane onih kojima su podloženi, osim ako nemaju veliku jakost. A isto tako, nevjernici bi prezreli vjeru, ako bi prepoznali slabost vjernika. I zato je Apostol zabranio da se vjernici parniče pred sucem nevjernikom (1 Kor 6, 1-6). I stoga Crkva nipošto ne dozvoljava da nevjernici preuzmu vlast nad vjernicima, niti da im predstoje u bilo kojoj službi.")

To je naša tomistički odgojena katolička inteligencija jako dobro znala. Zato im se lomilo srce kad su gledali kako komunisti grabe vlast te kobne 1945. godine.

Osim toga, prema sv. Tomi Akvinskom, nevjera je teži grijeh nego ubojstvo. Zato što je ubojstvo usmjereno protiv čovjeka, a nevjera protiv samoga Boga.
O težini grijeha prema objektu protiv kojega su usmjerni, ovako piše sv. Toma (Summa theologica, I-II, q. 73., a. 3.):
"peccatum quod est ipsam substantiam hominis, sicut homicidium, est gravius peccato quod est circa res exteriores, sicut furtum: et adhuc est gravius peccatum quod immediate contra Deum commititur, sicut infidelitas, blasphemia et huiusmodi..."

("grijeg koji ide na samu bit čovjeka, poput ubojstva, teži je nego grijeh koji je oko vanjskih stvari kao krađa, a još je teži grijeh koji se čini izravno protiv Boga, poput nevjere, blasfemije i tome slično...")

Sv. Toma će na jednom drugom mjestu (II-II, q. 10., a. 3.) zaključiti da je nevjera najteži od svih grijeha - a da je najgori oblik nevjere: krivovjerje.

Razumljivo je, dakle, zašto je našu katoličku elitu 1945. više pogađala uspostava jedne nevjerničke vlasti, nego prijetnje gubitkom života ili imovine. Bio je to kraj svih njihovih snova. Slom svih njihovih napora za uspostavom kršćanskog društva.

Da. Kobna '45. označila je nesretan kraj katoličkog pokreta u Hrvatskoj.
Da samo spomenem kako je završio Fran Binički, nekadašnji predsjednik Leonovog društva. Nakon partizanskog ulaska u Gospić, uhićen je 4. travnja 1945. i zatvoren u kaznionicu. Mučen, obolio je od tifusa i umro 1. svibnja 1945. Mučenička smrt.

Ostali pripadnici katoličkog pokreta su ili ubijeni ili izbjegli, ili se pasivizirali i povukli iz javnosti. Istina, u njima vidimo mučenike, dužni smo ih cijeniti zbog njihovih žrtava, ali moramo priznati da oni nisu uspjeli u svom cilju ostvarenja katoličke Hrvatske.

Možda je nezahvalno kad mi iz današnje perspektive pokušavamo procijeniti zašto je tako završilo. Isto kao što je nezahvalo govoriti zašto su pojedine križarske vojne u srednjem vijeku završile s neuspjehom, premda su u njima sudjelovali i veliki sveci, kao sv. Bernard. 

No, uvijek nam prolazi kroz glavu pitanje: Je li moglo biti drugačije? 
Mi to ne znamo. Ne možemo sada kao generali poslije bitke pametovati: "Trebali ste učiniti ovo, a ne ono..." i slične stvari.

Ipak, usudio bih se reći da je naš katolički pokret već na svojim počecima netočno procijenio da je cijela ova borba u svojoj biti intelektualna, filozofska. Mi smo se cijelo vrijeme pripremali za intelektualni obračun s neprijateljima katolicizma. Ono, naoružat ćemo se skolastičkom logikom i filozofijom, ući ćemo u raspravu s neprijateljima i tako im otvoriti oči o njihovim zabludama.

Očito nisu računali da će konačni obračun s bezvjercima biti oružani, a ne intelektualan. Partizani su '45. izašli iz šume naoružani strojnicama, bombama i noževima. 
Zar ćemo s njima voditi filozofske rasprave?

Mislim da je naš katolički pokret trebao već na samom početku računati s takvim ishodom. Dobro su vidjeli iskustva drugih zemalja u tom pogledu (npr. rat između kristerosa i vlade u Meksiku 1920-ih, zatim Španjolski građanski rat 1930-ih).

Možda bi stoga bilo bolje da su (barem u tajnosti) organizirali katoličke oružane formacije, umjesto da su sav trud stavljali na formiranje katoličke intelektualne elite. 
A pogotovo kad uzmete u obzir da su sve relevantne političke snage onoga vremena imale svoja oružana krila - čak i Mačekov HSS (pogledaj: Hrvatska seljačka zaštita).

Svakako, trebamo katoličke intelektualce. Sigurno je da trebamo... bez njih smo obezglavljeni. Ali, trebamo i katoličke vojnike. Trebamo, dakle, i nekoga tko će na terenu fizički štititi Crkvu.

Napokon i to treba reći. Laici nisu svećenici. Svećenicima je zabranjeno nositi oružje i ratovati, ali laicima nije! Laicima je to čak i dužnost u nekim okolnostima.  
Nije uloga laika u Crkvi da na sebe preuzimaju svećeničke funkcije, nego da djeluju na onim područjima i djelatnostima na kojima svećenici ne mogu djelovati. A to je prije svega fizička zaštita Crkve protiv njenih vidljivih neprijatelja.

Nije to nešto novo, već stoljetna praksa Crkve, praksa koja ima temelje i u Bibliji i u Tradiciji: Makabejci - pralik i uzor kršćanske vojske.subota, 3. ožujka 2018.

Fra Ante Antić: "Sve milosti koje nam Gospodin daje, milosti su za borbu, za trud, a ne za mir."Navršava se 53. godišnjica smrti sluge Božjega fra Ante Antića. Kao što znate, fra Ante je bio duhovni vođa mnogima, posebno franjevačkim bogoslovima i klericima, čijim se odgojem i formacijom bavio skoro 30 godina.

Sačuvane su tisuće njegovih pisama, od kojih su osobito zanimljiva pisma drugim svećenicima. Dio tih pisama objavljen je u Pisma svećeniku (I. svezak dostupan na internetu).

Vrijedi čitati ova pisma, jer je fra Ante Antić bio čovjek s darom posebnog, nadnaravnog, pogleda u dušu. Po tome je bio sličan sv. Leopoldu Mandiću i sv. Padre Piju.

Iz pisama se vidi s kolikom je ozbiljnošću Antić pristupao formaciji svećenika i redovnika. Kao i svi ostali veliki duhovni učitelji, on nastoji svoje učenike navesti da nadvladaju one dvije velike mane: sebeljublje i navezanost na svijet.

Pa tako u pismu od 2. travnja 1935. vrlo autoritativno naređuje jednom svećeniku:
"Da se u ovomu svemu popraviš naređujem ti da ispit savjesti obnavljaš najozbiljnije. Posveti mu 1/4 sata i pomnjivo promotri misli, riječi, djela, izvore pogrešaka, držanje volje, poslušnost milosti itd. Posebni ispit savjesti kroz ovaj mjesec: Zaboraviti sebe! Izjutra odmah odluči boriti se protivu neurednoj ljubavi k sebi. Na podne ispitaj sve ozbiljno i potpuno. Opet odluči. Do večere i uveče se opet savjesno ispitaj."

Dva mjeseca kasnije, Antić piše (str. 34.):
"Sve ide na dobro onima, koji Boga ljube. A možeš li jedan čas posumnjati u posebnu Providnost prema tvojoj duši? A što onda zadrži dušu da ne trči k svome cilju? Neuredna ljubav prema sebi. To je teža, koja uvijek u svemu vuče k sebi i priteže protiv svome teretu Božje ljubavi, Božjih nadahnuća, Njegovih glasova, opomena i rasvijetljenja. Ovo u sebi još nisi žrtvovao i prezreo, zato si duševno slab, nemoćan, sklon svakoj mani i vrlo krhak i lako pokretljiv od najmanjeg stvora. Odreci se ove ljubavi i nastoj je pogaziti na svim linijama: eto pobjede nad sobom, svijetom i đavlom. Tada ljubav Božja ne nalazi nikakve zapreke i ona gori u duši i srcu te ih usavršuje i pripravlja za sv. jedinstvo. Sinko, počnimo Gospodinu služiti. Odrecimo se samih sebe i nigdje ne tražimo sebe - ma nigdje. Ne mislimo na naše interese već samo na ono što je Gospodnje."

Druga važna stvar za svećenike i redovnike je nastojati biti što više izoliran od svijeta, imati što manje nepotrebnih kontakata sa svjetskim ljudima, a osobito sa ženama. Teško je i opisati koliko je to važno, a često i presudno.
Kad biste krenuli istraživati kako je pala većina današnjih raspopa, "bivših svećenika" i "svučenih fratara", onda biste utvrdili da je 99% njih palo jer su se previše olako izlagali ovome svijetu, koji ih je onda poveo za sobom. Upravo zbog toga, apsolutno je nužno da svećenici drže distancu prema svijetu i da se ne izlažu njegovim utjecajima.

Izdvajam, stoga, neke misli fra Ante o tom pitanju (tj. njegove poruke svećenicima) koje ću poredati kronološki, da se vidi kako kontinuirano uvijek inzistira na odvojenosti svećenika od svijeta:
[14. kolovoza 1931.]
"Treba nam vazda bditi i moliti. Najbolje je sredstvo: sad se učvršćivati i neprestano se držati Gospodina, čuvati sabranost i vježbati se u odricanju. Treba li nam izaći među svijet ili općiti s njime, tad se imamo čuvati s Gospodinom, a svijetom što kraće i što prvo povući se u samoću barem naše duše."

[18. kolovoza 1933.]
"Zašto si tako nestalan i brz na sve što je vanjsko?... Promisli na svoje zvanje. Ono se ne može ostvarivati ako se od svega ne udaljiš, ne fizično nego duhovno. Fizično što možeš i koliko možeš, ali duhom, srcem možeš potpuno, svaki dan što više i savršenije. Vrati se k svome miru. Pusti sve prolazno, a bavi se sa onim što Isus duši daje."

[26. kolovoza 1934.]
"Svakog suvišnog zadržavanja s osobama, bilo s kime, prekini, predobij se i prati točke dnevnog reda. Žrtvuj Gospodinu svaku ugodnost, koju bi osjetila i samoljublje htjelo imati sa stvorovima."

[1. rujna 1934.]
"Budi nutarnji čovjek. Ne povađaj se za osjetilima i vanjskim utiscima. Čuvaj svetu sabranost i svetu molitvu. Vazda srce čisto i ponizno."

[2. travnja 1935.]
"Osobito ti preporučam da čuvaš svetu čistoću. Bježi od prigoda i ne zadržavaj se s nijednom ženskom. Nemoj s nikim tražiti puno riječi. Muk je i mrtvenje i veliko sredstvo sabranosti i gospodstva nad samim sobom."

[7. lipnja 1935.]
"Čuvaj se svijeta i njegova društva. Pazi osobito na oči. Nek te uvijek prati sveti strah Božji."

[16. svibnja 1939.]
"Nemojmo se opravdavati bolešću jer i ona je u planu Providnosti sredstvo posvećenja i napredka. Ako nama još nije, naša je krivnja. Ona te neprestano opominje da ne gledaš niti ljubiš ovaj život, već vječni, i za nj se sa ovim životom pripravljaš. Bježi sve što je suvišno."

Jasno je da sve to zahtijeva stalnu i upornu borbu sa samim sobom, a često i sa okolinom. To se ne može izbjeći. Fra Ante Antić daje i ovakav poticaj jednom franjevcu koji je bio u toj borbi:
"Ovo te stoji borbe bez koje nema pravoga života. Sve milosti koje nam Gospodin daje, milosti su za borbu, za trud, a ne za mir."

Moram ovdje prenijeti i cijelo jedno Antićevo pismo od 5. prosinca 1936., jer ima vrlo aktualne poruke za današnje svećenike. Pa tako i pitanje koje bismo mogli postaviti nekim svećenicima, koji imaju potrebu da na Facebooku komentiraju svaku dnevnopolitičku novost: "Zašto toliko zanimanje za politiku, za prolazne stvari?"


Pogledajte ovo na kraju: "Učini sat adoracije za pokoru." I u ostalim pismima, Antić redovito traži od svećenika klanjanje pred Presvetim kao naknadu za pogreške koje su počinili u svom duhovnom životu. Najčešće traži baš sat vremena klanjanja, ali u nekim pismima kaže da to ne treba nužno biti u komadu (može, na primjer, pola sata klečanja pred svetohraništem ujutro, a drugih pola sata navečer).


Želim istaknuti još dva Antićeva pisma, koja bi vam mogla biti zanimljiva, iako nisu izravno povezana s ovom temom.

U pismu nekom franjevcu 20. travnja 1959., Antić ga traži da se moli da papa Pio XII. bude proglašen blaženim.


Zanimljivo je i pismo od 28. siječnja 1944., u kojem Antić traži od svoje subraće da mole iz Rimskog obrednika zaklinjanja protiv otpalih anđela.
srijeda, 21. veljače 2018.

Antropocentrizam

Nerado to priznajemo, ali moramo reći da je žalosna dijagnoza današnjeg društva:
90% katolika (mislim općenito na ljude krštene u Katoličkoj Crkvi) ne živi u skladu sa svojom vjerom. Većini se život sastoji od hodanja iz jednog smrtnog grijeha u drugi.

S druge strane, imate onih 10% koji žele živjeti kao pravi vjernici. Paradoks današnje situacije je u tome što često baš oni na kraju gore prođu u vjerskom smislu, nego onih 90% hedonista. Zašto? Jer im se uporno servira modernizam od strane onih koje smatraju svojim pastirima. Što se sve pruža ljudima na raznoraznim "duhovnim obnovama", "susretima", "zajednicama"?
Kakve se sve knjige pojavljuju u vjerskim knjižarama i šire u vjerničku javnost!

Ne mislim ovdje samo na kojekakve "karizmatske" sadržaje, lažna ukazanja, sumnjive "duhovnosti" i slično, već i na knjige najistaknutijih (pokoncilskih) profesora na našim teološkim fakultetima. Njima ljudi vjeruju zbog pozicija koje drže, bez obzira koliko krive bile stvari koje oni piskaraju.

Kad čovjek koji je barem prolistao Denzingera (ili barem Katekizam sv. Pija X.) uzme u ruke knjige pokoncilskih modernističkih "teologa", može se samo zgražati nad onime što tamo vidi.

Ima jedna riječ koja najbolje pogađa srž problema: antropocentrizam.
Modernistima je čovjek - predmet obožavanja! Čovjeka stavljaju u središte svega, tj. njegovo blagostanje na ovom svijetu. Čovjekova prava i dostojanstvo (u čisto zemaljskom smislu). Njihov "novi moral" može se svesti na ovo pravilo: "Sve što doprinosi ovozemaljskoj sreći je dobro, a sve što stoji na putu zemaljskom uživanju i sreći je zlo."
Dakako, izbjegavaju koliko mogu teme koje govore o vječnosti, o nadnaravnome, o drugoma svijetu (raju, paklu i čistilištu). A kad ipak nekim slučajem dođu na te teme, pridaju im tumačenja koja su potpuno suprotna učenjima svetih otaca i stoljetnom nauku Crkve.


Taj fenomen je još 1967. opisao Čedomil Čekada ovim riječima:
"...pod krinkom humanitarnosti i pacifizma, samilosti prema ljudskim bijedama, pomaganja ljudskom društvu, reklamiraju naturalizam; deificiraju čovjeka i ljudska društvena ostvarenja i povlače u sumnju kršćansko shvaćanje grijeha i otkupljenja. Od apostolske prilagodljivosti napravili su lajicizaciju kršćanstva, koja bi od strane Crkve licencirala sve svjetske poroke i duhu svijeta širom otvorila vrata u svetište. Apostolsku aktivnost uzimlju za izliku, da potcijene i zanemare molitvu, sakramentalni život, kršćansku samozataju i askezu."

Ogledan primjer tog antropocentrizma je knjiga Ivana Goluba "Najprije čovjek", koja se pojavila na policama tamo još 1980-ih.

Knjiga je, naravno, izdana bez imprimatura, kao velika većina modernističke literature. A uostalom, to je bilo vrijeme najžešćih sukoba između TDKS-a i hrvatskih biskupa, pa ne znam koji bi biskup dao Golubu imprimatur.

Golub ovdje nastupa kao jedan totalno profanizirani svećenik, gotovo polusvjetovnjak.
Slika koju je stavio na poleđinu knjige prikazuje ga u raskopčanoj košulji.
Sve u stilu pokoncilskog posvjetovnječenja.


Cijela knjiga se zapravo sastoji od prepisivanja "dubokih misli" raznih modernističkih "teologa" (Teilharda de Chardina, Karla Rahnera, Vladimira Truhlara...) i sekularnih ljevičarskih autora poput Ericha Fromma.

U knjizi stvarno nema ničega originalnog. Samo obično kopiranje Golubovih modernističkih uzora sa Zapada.


No, evo jedna točka na kojoj bismo mogli provjeriti njihovu dosljednost.
Golub na jednom mjestu kaže da je homoseksualnost devijacija. To je zapravo prilično blag izraz, s obzirom da je u ono vrijeme u većini eurposkih država (pa tako i u SFRJ) sodomija bila kazneno djelo.
Trebalo bi pitati Goluba što danas misli o tome. Budući da su ovih dana modernisti na Zapadu skrenuli u otvoreno odobravanje sodomije, možda je i Golub promijenio mišljenje. Ipak je on uvijek sluganski slijedio zapadne moderniste (kao i ostali njegovi pajdaši na KBF-u).

Znate i sami da je modernistički "nauk" u neprekidnoj "evoluciji", ili bolje rečeno: prilagodbi (prema svijetu). Nema kod njih nikakvih čvrstih stavova, niti stalnog nauka. Naš narod bi rekao: "Okreću se kako vjetar puše."

A što se tiče ove Golubove knjige, spada u ono: Nepregledno more opasnog materijala.

petak, 26. siječnja 2018.

Provedba odluka Tridentskoga koncila - na primjeru Šibenske biskupije

Glavni oltar u šibenskoj katedrali


U godinama nakon Tridentskog koncila, pojedini su hrvatski biskupi sazivali mjesne sinode radi provođenja saborskih odluka u djelo.  Zaključke tih sinoda objavio je Farlati u svom djelu Illyricum sacrum, prema redu kako u kojem svesku dolazi koja biskupija.

Kad čitate te zaključke postane vam jasno kolika je razlika između Tridentskog koncila i Drugoga vatikanskog koncila. I zapravo, shvatite što to toliko razlikuje Drugi vatikanski koncil od svih ostalih koncila Crkve.

Svi su koncili (osim II. vatikanskog) tražili jačanje discipline, strogo pridržavanje pravila, jedinstveno poučavanje kršćanskog nauka i nadasve dogmatsku jasnoću. Nasuprot tome, Drugi vatikanski koncil uvodi labavljenje discipline, laksizam, ukida postove, ukida molitve, skraćuje i razvodnjava časoslov, svetoj misi daje "društvenu ulogu" (termin koji se izričito koristi u dokumentu "Sacrosanctum Concilium"), na području nauka uvodi nejasnoće i kontradikcije ("Dignitatis humanae", "Nostra aetate"...), a sam sebe naziva "pastoralnim koncilom". Povjesno iskustvo nas uči da popuštanje u disciplini uvijek dovede do katastrofalnih rezultata.

Ako su, dakle, razlike između II. vatikanskog koncila i svih ostalih crkvenih koncila toliko velike, logično je da je i njihova provedba izgledala sasvim drugačije. I dok je provedba II. vatikanskog koncila često izgledala kao rušilački pohod koji uništava sve pred sobom, provedba Tridentskog koncila je bila prava izgradnja na čvrstim temeljima.

Najlakše mi je to pokazati na primjeru Šibenske biskupije, koju nekako najbolje poznajem. Zaključne dokumente mjesnih sinoda koje su sazvali šibenski biskupi radi provođenja odluka Tridentskog koncila, objavio je Farlati u Illyricum sacrum, tom. IV., str. 477.-495. U ovom tekstu citirat ću pojedine akte šibenskih sinoda prema Farlatiju.


Kad se šibenski biskup Jeronim Savorgniano vratio sa zadnjeg zasjedanja Tridentskog koncila 1563. god., brzo je sazvao dijecezansku sinodu radi njegove provedbe.

Na toj sinodi odmah dolazi do izražaja zahtjev za dogmatskom jasnoćom i ispravnim propovijedanjem katoličkog nauka. Ovako zaključci sinode opisuju svečanu prisegu biskupa i šibenskog klera:

"...surrexit episcopus et cartulam manu tenens legit alta et intelligibili voce haec verba et hanc receptionem: 'Ego Hieronymus etc. recipio et profiteor etc.' Finita confessione episcopi, et eodem sedente, lector alta voce clamavit et dixit: 'Nonne vos, reverendissimi domini, recipitis omnia et singula definita et statuta in sancta oecumenica Synodo Tridentina, a sanctissimo domino nostro Pio IV. confirmata perinde ac si omnia et singula ad verbum legerentur et lecta in praesenti fuissent. Responderunt: 'Recipimus!' Iterum interrogavit dicens: 'Nonne veram obedientiam eidem summo pontifici Pio IV. et eius successoribus canonice intrantibus spondetis et profitemini?' Responderunt: 'Spondemus et profitemur!' Tertio interrogavit et dixit: 'Nonne haereses omnes a sacris canonibus et generalibus conciliis, praesertim ab oecumenico Concilio Tridentino damnatis, publice detestamini et anathematizatis?' Responderunt: 'Detestamur et anathematizamus!' "

("...ustao je biskup i držeći povelju u ruci pročitao je glasnim i razgovjetnim glasom ove riječi i ovaj prihvat: 'Ja Jeronim itd. prihvaćam i ispovijedam itd.' Nakon završetka biskupove ispovijesti, i dok je on sjedio, čitač je glasno progovorio i rekao: 'Da li vi, velečasna gospodo, prihvaćate sve što je god definirano i određeno na svetom sveopćem Tridentskom saboru, a potvrđeno od presvetoga pape našega Pija IV., onako kako se sve odredbe i svaka pojedina od njih čitaju i kao što su ovdje bile pročitane. Oni su odgovorili: 'Prihvaćamo!' Opet ih je upitao, govoreći: 'Da li obećajete i ispovijedate pravu poslušnost istome prvosvećeniku Piju IV. i njegovim kanonski izabranim nasljednicima?' Odgovoriše: 'Obećajemo i ispovijedamo!' Treće je upitao i rekao: 'Da li sva krivovjerja, koja su osuđena od svetih kanona i općih koncila, osobito od sveopćeg Tridentskog koncila, osuđujete, javno prezirete i proklinjete?' Odgovorili su: 'Preziremo i proklinjemo!' ")Evo kakav bi stav katolik trebao imati prema protestantskom krivovjerju i svim ostalim herezama.

Odmah nakon toga, pročitan je dekret o onome čega se treba pridržavati u služenju svete mise. Onda su pročitane konstitucije, koje ovako počinju:

"Cum ex omnibus thesauris, quos Christus Servator noster nobis reliquit, nullus sit omnino venerando sacrificio Missae aut dignitate praestantior, aut utilitate maior et uberior; ex debito pastoralis officii tenemur omnibus viribus, atque omni ope et consilio providere, ut tantum sacrificium debito more et cultu ad Dei gloriam et fidelium aedificationem celebretur. Quapropter, ut quantum possumus, illud in sua puritate, reverentia et dignitate conservemus, nos Hieronymus Savorgnianus auctoritate nobis tradita a sacrosancto Concilio Tridentino, et in hoc casu, tamquam Sedis Apostolicae delegatus, infrascriptas constitutiones ad omnium notitiam praesenti in synodo diocesana publicandas esse decrevimus, mandantes omnibus clericis nostrae diocesis, tam saecularibus quam regularibus, sub excommunicationis et suspensionis poena, quatenus eas inviolabiliter observent et observari facient."

("Budući da od svih blaga, koja nam je ostavio Krist Spasitelj naš, nijedno nije od časne misne žrtve bilo po dostojanstvu izvrsnije bilo po koristi veće i obilnije; dužnošću naše pastirske službe obvezni smo svim snagama i svakim djelom i savjetom pridonijeti, da se tolika žrtva dužnim poštovanjem i kultom služi na slavu Božju i izgradnju vjernika. Radi toga, koliko možemo, da je čuvamo u njenoj čistoći, poštovanju i dostojanstvu, mi Jeronim Savorgniano vlašću koja nam je dana od presvetog Tridentskog koncila, a u ovom slučaju kao poslanik Apostolske Stolice, određujemo da se objave dolje pisane konstitucije na ovoj dijecezanskoj sinodi, naređujući svim klericima naše dijeceze kako svjetovnim tako i redovničkim, pod prijetnjom kazne izopćenja i suspenzije, da ih neokaljanima obdržavaju i čine obdržavati.")


Zatim slijede pojedine odredbe koje detaljnije propisuju neke pojedinosti oko služenja svete mise. Pa evo, da izdvojim neke...

Što se tiče oltara, traži se da bude "decenter ornatum" ("dostojno ukrašen"), čega su se u Šibenskoj biskupiji uvijek i pridržavali...


Glavni oltar u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na ZlarinuSvećenik se mora brinuti da liturgijsko posuđe (kao i ostalo što ide s tim) bude što čišće. Mora ga sam čistiti. Ženama je zabranjeno da dotiču liturgijsko posuđe. Svećenik i ministranti obvezno moraju oprati ruke prije svete mise ("nullus ad ministerium altaris accedat, nisi prius manus abluat").

Posebno se traži da kalež bude što dostojniji:
"Non celebretur cum calice rubiginoso vel fracto, et illum saltem bis in mense lavent."
("Neka se ne celebrira s rđavim ili napuknutim kaležom, i neka ga čiste barem dvaput mjesečno.")


Naš je narod uvijek bio siromašan, posebno u vrijeme turskih provala, ali smo svejedno davali sve što smo imali, samo da se sveta misa može služiti što dostojnije.

I kao što liturgijsko posuđe mora biti čisto, još čišća treba biti duša misnika.
Ovdje se traži da se svećenik ispovijeda barem jednom tjedno. Pa čak i ako nema smrtnog grijeha - onda neka ispovijeda lake grijehe. Ali, ispovijedati se mora!

Tako i ova šibenska dijecezanska sinoda određuje:
"Sacerdotes celebrantes etsi nullo peccato mortali obnoxii, saltem die dominico confiteantur."
("Svećenici koji celebriraju, i kad nisu krivci nikakvog smrtnog grijeha, neka se ispovijedaju barem nedjeljom.")


Imamo i odredbu koja traži red i tišinu u crkvi:
"Dum Missa celebratur vel divinum officium recitatur, in ecclesia non fiant deambulationes et silentium servetur."
("Dok se služi Misa ili recitira božanski oficij, neka u crkvi ne bude prešetavanja i neka se čuva tišina.")


Da navedem i jednu odredbu koju bi danas modernisti proglasili "nemilosrdnom":  
"Publici peccatores arceantur ab ecclesia, dum Missa celebratur." ("Javni grešnici neka se udalje iz crkve, dok se služi Misa.")

Javni grešnici su ljudi koji javno na očigled svih ustraju u smrtnom grijehu, npr. ljudi koji žive u konkubinatu. To što se takvima zabranjuje ulazak u crkvu, prije svega je upozorenje da je njihovo ponašanje neprihvatljivo. Još više, to je poziv istima da se obrate i ostave grijeh. Crkva je uvijek otvorena raskajanim grešnicima, ali ne i onima tvrdokornima i ustrajnima koji sablažnjavaju druge svojim ponašanjem.
No, pređimo na neke ljepše teme.

Zanimljivo je da su već u ono vrijeme pisane tablice na kojima se objavljuje za koga se tijekom tjedna služi misa.:
"In singulis ecclesiis sit tabula missarum dicendarum per singulos dies, ut testamenta adimpleantur, Missaeque dicantur in altaribus a testatoribus ordinatis."
("U svim crkvama neka bude tablica misa koje će se govoriti za svaki pojedini dan, da se izvrše oporuke, i neka se mise govore na oltarima određenima od oporučitelja.")


Kako da vam ovo približim?
Ako ste ikada imali priliku vidjeti neku oporuku pisanu prije II. vatikanskog koncila, onda ste mogli primijetiti da bi oporučitelj obično dodijelio dio svoje imovine nekoj crkvi, uz uvjet da se za njegovu dušu služe requiem-mise. Često bi tom prilikom oporučitelj zatražio da se te mise služe na nekom točno određenom oltaru u crkvi (obično jedan od pobočnih oltara ili na oltaru nekog sveca kojega je pokojnik osobito štovao).

Osim toga, u Dalmaciji crkve često imaju oltare za pokojne, koji obično nose naslov oltar duša u čistilištu, a često i naslov sv. Križa.


Oltar sv. Križa u Crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u SkradinuMeđu odlukama šibenske sinode vidi se tendencija da se ograniči prekomjerno i nepotrebno druženje klerika i laika. Želi se spriječiti posvjetovnječenje klera. Zabranjuje se klericima da idu na zabave laika i da se bave svjetovnim poslovima.


Dakako, zabranjuje se klericima sudjelovanje u karnevalu i sličnim stvarima:

"Clerici qui obliti decoris militiae in qua sunt adscripti, ausi fuerint ire mascarati per civitatem, aut mulieribus choreis et pompis interesse, per tres menses in carcerem, aqua tantum et modico pane substentandi condemnentur."

("Klerici koji se usude, zanemarivši čast vojske u koju su upisani, hodati maskirani po gradu ili prisustvovati ženskim kolima i kićenjima, neka se kazne sa tri mjeseca tamnice, uzdržavajući se samo vodom i malo kruha.")


Određena je kazna tamnice i za klerika koji bi propustio izmoliti dnevni časoslov:

"Clericus qui legitimo impedimento cessante divinum officium singulis diebus non dixerit, poena carceris et aliam arbitrio nostro imponendam incurrat; et si beneficiatus fuerit, a perceptione fructus officii sui ipso facto suspensus intelligatur."

("Klerik koji bi bez opravdane zapreke propustio svaki dan izreći božanski oficij, neka se kazni kaznom tamnice i drugom kaznom po našem izboru; a ako je obdarenik, neka zna da je 'ipso facto' lišen primanja plodova svoje službe.")


Pogledajte ovu drugu kaznu. Svećenik koji po nekoj osnovi ima prihode, gubi pravo na te prihode ako ne izmoli časoslov (koliki dio časoslova propusti, toliki dio prihoda gubi).
Logika je jednostavna: svećenik koji ne moli časoslov, ne zaslužuje svoju plaću. Svećenikov "posao" je da moli časoslov, a ako ga ne moli - nije obavio svoj posao, pa ne zaslužuje plaću (a još k tome čini smrtni grijeh).
To je načelo ostalo u kanonskom pravu sve do novijeg vremena (pogledaj, na primjer, Zakonik kanonskog prava 1917., can. 1475., §2.).


U zaključcima šibenske sinode ima i detaljnijih odredaba o obvezi časoslova, posebno za kanonike koji moraju u katedrali svečano pjevati kanonske časove:

"Negligentes interesse divinis officiis punctentur et arbitrio pontificis puniantur. Nullus audeat chorum exire tempore divinorum officiorum, sine superioris expressa licentia. In altari maiori canonici diebus dominicis et festis duplicibus et maioribus semiduplicibus Missam, duo vero subcanonici evangelium et epistolam cantent, uno subdiacono aut acolyto, qui crucem ac duobus qui cereos ferant, assisstentibus..."

("Oni koji zanemaruju prisustvovati božanskom oficiju neka se opomenu i, po izboru prvosvećenika, kazne. Neka se nitko ne usudi izaći iz kora za vrijeme božanskog oficija, bez izričite dozvole nadređenoga. Na glavnom oltaru neka kanonici pjevaju misu nedjeljom i na dvostruke i veće poludvostruke blagdane, a neka dva podkanonika pjevaju evanđelje i poslanicu uz poslugu jednog podđakona ili akolita koji nosi križ i dvojice koji nose svijeće...")U Šibenskoj biskupiji je inače održano još nekoliko sinoda (1602., 1604., 1611., 1618., 1623. i 1626.), koje su sve radile na tome da se pojača disciplina na svim područjima, osobito dakako u služenju sv. mise i dijeljenju sakramenata.


Sinoda iz 1602. god. naređuje svećenicima Šibenske biskupije:

"Curent parochi ac alii sacerdotes et sacristae, ut paramenta, calices, corporalia, purificatoria ac alia quibus utuntur in celebratione Missarum, sint munda et decentia; negligentes reperti privabuntur in illis ecclesiis ubi inserviunt, facultate celebrandi..."

("Neka se brinu župnici i drugi svećenici i sakristani, da ruho, kaleži, tjelesnici, purifikatoriji i drugo što se koristi u celebriranju Misa, budu čisti i dolični; a koji se uhvate kako to zanemaruju, neka se liše dozvole celebriranja u crkvama gdje služe...")


Dakle, sve što se koristi u sv. misi mora biti na najvišoj razini.


Kanonska tabla iz 18. stoljeća s početkom Ivanovog evanđelja (čita se na kraju sv. mise) - Crkva sv. Ivana, ŠibenikSvećenici su se također morali pobrinuti da njihove župe budu dobro opskrbljene raznim liturgijskim knjigama. Rezultate njihovog truda možete i danas naći u župnim uredima diljem Šibenske biskupije...
Antifonarium Romanum, 1770., Samostan sv. Ante, Knin

Canon Missae Pontificalis, 1729., crkvena zbirka, SkradinSinoda iz 1602. ima i posebnu odredbu o odijevanju klerika, koja glasi:
"Veste oblonga usque ad talos omnes clerici cuiuscumque dignitatis et conditionis sint, non alterius quam nigri coloris, cum bireto in formam crucis utantur..."
("Dugačku haljinu sve do gležnjeva neka nose svi klerici bez obzira kojem dostojanstvu i stupnju pripadali, i to ne druge, nego crne boje, uz biret u obliku križa...")


Dakle, mora biti "usque ad talos" ("sve do gležnjeva") - odatle i dolazi riječ "talar".
Održalo se to u našim biskupijama do II. vatikanskog koncila, a ponegdje i nekoliko godina nakon toga (dok nije počelo ono pokoncilsko masovno preoblačenje u civilna odijela - dakako, samovoljno, bez ičije dozvole).

Podsjetimo se zato na stara vremena. Svi su šibenski svećenici nosili reverende.
Bez toga ne može!
Svećenika u civilnoj odjeći bi narod smatrao raspopom, dezerterom...
Ne može bez talara!


Biskup Arnerić sa šibenskim svećenicimaŽelim istaknuti jedan važan zaključak Šibenske sinode 1602. koji nosi naslov "De fidei propagatione et conservatione" ("O promicanju i očuvanju vjere"), a koji traži da župnici poučavaju vjeronauk prema odredbama Tridentskog koncila:

"Omnibus tam in civitate quam extra in nostra dioecesi curam animarum habentibus mandamus et in meritum sanctae obedientiae praecipimus... ut singulis diebus festivis faciant convocare pueros ad ecclesiam post prandium, eosque iuxta sacri Concilii Tridentini sancita doctrinam christianam doceant, erigendumque mandamus societatem ad hunc effectum in nostra cathedrali."

("Svima kako onima koji u gradu tako i onima koji izvan grada po našoj biskupiji drže brigu za duše, nalažemo i pod obvezom svete poslušnosti naređujemo... da svakog blagdana pozovu djecu u crkvu nakon doručka i poučavaju ih kršćanski nauk prema odredbama svetoga Tridentskoga koncila, i naređujemo da se u tu svrhu osnuje društvo u našoj katedrali.")


Jedna kasnija šibenska sinoda traži da učitelji u školi čitaju djeci Rimski katekizam (Katekizam Tridentskog koncila). To je određeno proširenje gorespomenute naredbe, tako da su djeca mogla čuti istu pouku i u crkvi, i u školi. Tadašnja djeca nisu imala "podijeljene identitete" kao neka današnja djeca - koja jedno čuju u crkvi, a sasvim suprotnu poruku dobe u školi.


Šibenska sinoda 1602., nadalje, traži da i klerici i laici rade na obraćenju nekatolika.
A to će postići prije svega uzornim življenjem svoje vjere, da inovjerci spoznaju "sanctae fidei christianae sanctitatem et puritatem" ("svetost i čistoću svete kršćanske vjere").

I onda dolazi ona odredba koja više od svega drugoga razlikuje tridentinsku obnovu od "obnove" Drugoga vatikanskog koncila.

Šibenska sinoda iz 1602., slijedeći upute Tridentskog koncila, izričito zabranjuje "slobodu mišljenja" u pitanjima vjerskih istina. Zabranjuje dovođenje u sumnju istina katoličke vjere, i sve knjige koje bi tome mogle pogodovati:
"Caveat unusquisque, ut ea quae fidei sunt, in dubitationem disceptationemque audeat revocare, librosque vetitos apud se tenere vel legere non praesumat, alioquin poenis a sacris canonibus impositis mulctabuntur."

("Neka se svatko pazi, da se ne usudi ono što se tiče vjere dovoditi u sumnju ili pretresanje, neka se ne usudi držati kod sebe ili čitati zabranjene knjige, u suprotnom bit će kažnjen kaznama određenim od svetih kanona.")

Ovo je ključna stvar za očuvanje vjere! Prava vjera koja je nužna za vječno spasenje, mora biti zaštićena od rušitelja i smutljivaca. Tu nema mjesta "slobodi govora", niti "slobodi mišljenja".

I upravo na tom području, Drugi vatikanski koncil i pokoncilske reforme najviše odstupaju od tradicionalnog nauka Crkve. Ne samo da je dana potpuna sloboda modernističkim "teolozima" da rade što žele, nego su ukinuti i svi mehanizmi koji su štitili čistoću vjere (Indeks zabranjenih knjiga, Antimodernistička prisega itd.).
Osim toga, katolička vjera je lišena i državne zaštite, uslijed sekularizacije (bivših) katoličkih zemalja tijekom 1970-ih i 1980-ih, kojoj je Drugi vatikanski koncil dao veliki doprinos: "Dignitatis humanae" u praksi.nedjelja, 21. siječnja 2018.

Čemu su služile te crkve?Starohrvatske crkve sv. Marije i sv. Stjepana na Otoku u Solinu otkrio je don Frane Bulić 1898. i 1930. god., na temelju pisanja srednjovjekovnog splitskog kroničara Tome Arhiđakona (1200.-1268.).

Naime, Toma Arhiđakon na kraju 16. poglavlja svog djela Historia Salonitana, govoreći o splitskom nadbiskupu Lovri (1059.-1099.), napisao je i ove riječi:

"His temporibus celebrata fuit synodus in civitate Nonensi sub Ioanne cardinali Apostolicae Sedis legato, ubi proclamationem faciente Laurentio Archiepiscopo illustris vir Demetrius cognomento Suinimir, rex Chroatorum, restituit ecclesiae sancti Domnii ecclesias sancti Stephani et sanctae Mariae in Salona cum omnibus earum bonis. Has siquidem ecclesias aedificavit et dotavit quaedam Helena regina, donans eas Spalatinae sedi iure perpetuo possidendas. Quae ob reverentiam regalium sepulcrorum concessae fuerant quibusdam regularibus ad tempus, qui assidue in eis officiorum ministeria exercebant. Ibi namque magnificus vir Cresimirus rex, in atrio videlicet basilicae sancti Stephani tumulatus est cum pluribus aliis regibus et reginis."

("U ovo vrijeme održana je sinoda u gradu Ninu pod kardinalom Ivanom, poslanikom Apostolske Stolice, gdje je po proklamaciji nadbiskupa Lovre, odlični muž Dmitar zvani Zvonimir, kralj Hrvata, vratio crkvi svetoga Dujma crkve svetoga Stjepana i svete Marije u Solinu sa svim njihovim dobrima. Ove je, naime, crkve izgradila i dotirala neka Jelena kraljica, darujući ih Splitskoj stolici da ih posjeduje vječnim pravom. Koje su radi poštovanja kraljevskih grobova predane nekim redovnicima na vrijeme, koji su u njima neprestano obavljali službe oficija. Ondje je, naime, odlični muž Krešimir kralj pokopan, u atriju bazilike svetoga Stjepana, sa mnogim drugim kraljevima i kraljicama.")


Ovo su dobro poznate stvari svima koji se zanimaju za hrvatsku povijest, pa ne trebam detaljnije o tome objašnjavati.
Nego, zadržimo se malo na liturgijskim podacima koje nam pruža Toma Arhiđakon.
On kaže da su te crkve "concessae fuerant quibusdam regularibus" ("predane bile nekim redovnicima").
Što je bio zadatak tih redovnika? Prema Tomi, oni su "assidue in eis officiorum ministeria exercebant" ("postojano u njima obavljali službe oficija").
A zašto? Razlog je "ob reverentiam regalium sepulcrorum" ("radi poštovanja kraljevskih grobnica"), jer su tamo bili pokapani hrvatski kraljevi.

Izvjesno je da je Toma Arhiđakon osobno vidio tamošnju situaciju na vlastite oči, jer su te crkve tamo stajale sve do početka 16. stoljeća, kad su ih srušili Turci.

Crkvenim povjesničarima za oko je zapela Tomina tvrdnja da su redovnici u tim crkvama obavljali oficij "assidue" (postojano, neprekidno, neprestano, marljivo, revno, bez prestanka...).

Još je isusovac Daniele Farlati u 18. stoljeću postavio tezu da se u tim crkvama obavljao neprekidni danonoćni oficij kod kraljevskih grobova, slično kako je bilo u kraljevskim crkvama drugih europskih zemalja.

Običaj neprekidnog oficija je inače nastao kod jedne grane monaha na Istoku, koje su zvali "akoimetoi" (Ακοίμητοι), što otprilike znači "nespavači", "ljudi bez sna" -  jer su danonoćno molili. Na Zapadu su poznati pod latiniziranim nazivom "acoemetae".
Oni su tako rasporedili vrijeme kroz cijeli dan i noć, da kad bi jedni redovnici prestali moliti, drugi bi započeli - i tako molitva nikada nije prestajala.
Ovaj su običaj preuzeli neki benediktinci, posebno oni koji su djelovali u kraljevskim crkvama. Kraljevi su, naime, željeli da se nakon njihove smrti neprekidno moli za njihove duše.


Farlati tvrdi da je tako bilo i u ovim starohrvatskim crkvama, te ovako razvija svoju tezu u Illyricum sacrum (tom. III., str. 156.):

"Helena regina, uxor alicuius e regibus Chrobatiae superiorum aetatum, et Spalatensi Ecclesiae iure perpetuo possidendam tradiderat. In alterius vestibulo sive atrio constituta erant sepulcra regum Chrobatiae; nam leges antiquae locum sepulturae intra aedes sacras vel ipsis regibus dare vetabant. Itaque in atrio sancti Stephani Cresimirum regem, itemque plures alios ante illum reges et reginas conditas ferunt. Sed tempore procedente acciti sunt monachi ex Benedictina familia, qui aedes utriusque procurationem susciperent, simulque rei divinae ac psalmodiae more rituque acoemitarum assidue operam darent, atque ad regia sepulcra pro expiandis animis regum Chrobatiae diurnis et nocturnis precationibus vacarent."

("Jelena kraljica, žena nekoga od kraljeva Hrvatske prethodnih stoljeća, predala ih je Splitskoj crkvi pravom vječnog posjedovanja. U jednoj [crkvi] u predvorju ili atriju nalazili su se grobovi kraljeva Hrvatske; naime, stari su zakoni zabranjivali čak i kraljevima da se pokapaju unutar samog svetišta. I tako je u predvorju svetoga Stjepana pokopan kralj Krešimir, a isto tako i mnogi drugi kraljevi i kraljice prije njega. Ali, protekom vremena, dozvani su redovnici iz benediktinske obitelji, koji su dobili brigu za oba hrama, i istovremeno su se dali na neprestano obavljanje božanske službe i psalmodije po običaju i obredu acemeta, i kod kraljevskih su grobova za iskupljenje duša kraljeva Hrvatske nastojali dnevnim i noćnim molitvama.")


Ovu je temu dotaknuo i don Lovre Katić u svom radu Zadužbine hrvatske kraljice Jelene (1955.). Jedno poglavlje njegovog rada nosi naslov "Čemu su služile te crkve".
Na kraju, moram spomenuti i natpis sa sarkofaga kraljice Jelene koji je tamo pronašao don Frane Bulić.
Kako je natpis znatno oštećen, bilo je teškoća u njegovom čitanju. Ovdje don Lovro ističe da je za razumijevanje nekih riječi potrebno poznavanje stare latinske Vulgate, posebno psalama, po kojima su srednjovjekovni redovnici učili latinski jezik.

subota, 20. siječnja 2018.

Dvije najvažnije obveze klerika - celibat i časoslovMađarski biskup Ágoston Roskoványi (1807.-1892.) napisao je ogromno djelo u sedam svezaka pod nazivom "Coelibatus et breviarium, duo gravissima clericorum officia" (1861.-1875.), u kojem je detaljno iznio sve što su sveti oci, naučitelji i crkveni koncili kroz sva stoljeća pisali o kleričkom celibatu i obvezi časoslova.

To je vjerojatno najdetaljnije djelo o ovoj temi ikada napisano. Danas ih možete naći na Google Books, dovoljno je da napišete naslov u pretražnik.

Nakon što je iznio sve dokumente na vidjelo, biskup Roskoványi je mogao zaključiti (kako piše u predgovoru prvog sveska) da su doista za klerike celibat i časoslov dužnosti "strictissime obligantes" (najstrože obvezujuće).

Što se tiče celibata, trebamo istaknuti kolika je njegova vrijednost. Pa i oni koji slabo poznaju kršćanstvo, primijetili su da kršćanska vjera uzvisuje djevičanstvo. Koliko god naša vjera cijeni ženidbu, trebamo reći da ona daleko više cijeni djevičanstvo.

Tridentski koncil je čak udario anatemom na sve koji bi tvrdili suprotno (s. 24., c. 10.):
"Si quis dixerit, statum coniugalem anteponendum esse statui virginitatis vel coelibatus, et non esse melius ac beatius manere in virginitate aut coelibatu, quam iungi matrimonio: anathema sit."

("Ako netko kaže da bi ženidbeni stalež trebalo staviti ispred staleža djevičanstva ili celibata, te da nije bolje ostati u djevičanstvu ili celibatu nego sklopiti ženidbu, neka bude proklet.")

To je jedna od odlika koja katoličku vjeru toliko razlikuje od svih krivih vjera, koje ne samo da ne uzdižu ideal djevičanstva, nego dopuštaju seksualnu raskalašenost.
Tako islam dozvoljava mnogoženstvo i priležništvo, kao i ostale poganske religije.
Po bludnosti su poznate i heretičke sekte. Protestantizam je nastao u Lutherovoj raskalašenosti - koji se, prekršivši redovničke zavjete, oženio za otpalu časnu sestru.
U preljubu je također nastala i anglikanska sekta (razvod kralja Henrika VIII.).

Još prije biskupa Roskoványija, naš je kardinal Juraj Haulik često govorio o ovoj temi.
Tako Haulik u svojim korizmenim porukama za 1852. godinu, propovijedajući na starom kajkavskom narječju, kaže puku sjeverozapadne Hrvatske:
"Istina je, dakle, da je krepost čistoće po veri i Cirkvi katoličanskoj donešena na taj svet, i po tom človečansko pokolenje oslobođeno od kuge razvuzdanosti i bludnosti. A ta zasluga Cirkve naše je od tim vekše cene, čim je stalnije, da ta slava jedino nju ide tija od postanka sveta, čez sva človečanska pokolenja. Ar kakov je glede toga pri starodavnih narodih bil stališ? To smo već videli s onih, koja sem malo predi napomenul. To isto valja i od sadašnjih poganinov; pri kojih naime i sad još obstoji mnogoženstvo, i ostale s tim naravno skopčane i čistoći protivne zloće ladaju. Ali i Mahomed, akoprem je knjigu sv. Evangeliah imal pri rukuh, dok je svoj krivi verozakon osnoval; vendar je daleko zaostal od kreposti čistoće; to nas zadosta vuči vnožina ženskih, koje je na službu svojih pohotnostih sobom svadjal; to nas vuči i dan današnje nečisto deržanje njegovih sledbenikah. Ali ni kerstjanske sledbe, koje su odpale od katoličanske vere, nisu bile vu tom vnogo srećneše. Naj bude dosta za sve napomenuti istoga Luthera, koj si baš ništa nije činil stoga, da s verolomnom opaticom svatbu služi, i tak dvojverstnu svetoskvernost počini, prekeršivši i duhovnički svoj red i svetčano izrečeni redovnički zagovor. Čemu se ravno vu ostalom nigdo ne bude vnogo čudil, ak se spomene, da su odmetniki i razkolniki Cirkve navek neprijateljski se pokazali proti kreposti čistoće."

A sad da kažemo par riječi o povezanosti obveze kleričkog celibata s obvezom molitve časoslova. O tome je također kardinal Haulik pisao u nekoliko navrata.

Najjednostavnije rečeno, oženjen čovjek koji ima djecu, jednostavno ne bi stigao svaki dan izmoliti časoslov (u onom pravom tradicionalnom opsegu).
Kardinal Haulik bi rekao: "Kako da netko moli brevijar dok oko njega djeca vrište?"
Logično je stoga da i sama obveza časoslova traži od klerika samotan život, bez obitelji.

Haulik je na sedamdesetnicu 1843. poslao svim svećenicima Zagrebačke biskupije okružnicu o časoslovu, kojom se obračunao s onima koji su si htjeli "olakšati" ovu obvezu.
Takve on bez ustručavanja naziva "ljudima željnim novotarija" ("homines rerum novandarum cupidi"). Hauliku je potpuno jasno da je motiv onih koji se žele osloboditi od časoslova - čista lijenost, acedija, "acediosa animi dispositio".

Upravo je zato poslao ovu poruku, da ohrabri malodušne i potakne sve svećenike da što revnije mole časoslov, znajući da o tome uvelike ovisi i uspjeh njihovog pastoralnog rada.

Haulik daje dobar pregled starih crkvenih odredaba o obvezi časoslova. A da izbije izgovor iz usta onih koji kažu da imaju previše posla da bi molili časoslov, Haulik navodi primjere velikih svetaca - sv. Karla Boromejskog, sv. Franje Saleškog, sv. Roberta Bellarmina itd. - koji uz sav svoj rad, nikada nisu propuštali izmoliti časoslov.

Napokon, časoslov je i bedem koji štiti klerike od posvjetovnječenja. Prisiljava ih da tijekom dana više razmišljaju o nebu, nego o zemlji. Spriječava ih u bavljenju ispraznostima ovoga svijeta (novine, televizija, sport...).

Haulik je znao da bi se bez časoslova, klerici brzo poveli za duhom ovoga svijeta. Časoslov u svom pravom, tradicionalnom obliku, predstavlja važan dio identiteta klerika. Završavam sa zahtjevom koji veliki kardinal upućuje svojim svećenicima: "neka vam duša žeđa za blagom koje niti rđa nagriza, niti kradljivci potkapaju, niti moljci proždiru".