ponedjeljak, 25. siječnja 2016.

O Crkvi kao Noinoj arci


"Istrijebi se svako biće s površja zemaljskog: čovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji." (Post 7, 23)

Ovo je jedan od najvažnijih događaja u povijesti čovječanstva.
Taj događaj ima vrlo duboko značenje. On je i praslika propasti svih onih koji su izvan Katoličke Crkve.

I sam Gospodin Isus Krist svoj drugi dolazak uspoređuje s općim potopom:
"I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega: jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi." (Lk 17, 26-27)


Od samih početaka, kršćani su uvijek uspoređivali Crkvu s Noinom arkom.
Evo, par primjera...

Sv. Jeronim (Dialogus adversus Luciferianos):

"Arca Noe Ecclesiae typus fuit, dicente Petro Apostolo: In Arca Noe pauci, id est, octo animae salvae sunt per aquam, quod et nos nunc similis formae baptisma salvos facit.
Ut in illa omnium animalium genera, ita et in hac universarum et gentium et morum homines sunt.
"

("Noina arka je bila pralik Crkve, jer kaže apostol Petar [1 Pt 3, 20]: U Noinoj arci su nekolicina, to jest osam duša, spašeni vodom, kako smo i mi danas slično krštenjem spašeni.
Kao što su u toj [arci] bile životinje svih vrsta, tako su i u ovoj [Crkvi] ljudi svih naroda i običaja.
")
...
...
Sv. Augustin (De civitate Dei, XV, 16):

"Iam vero quod Noe homini iusto... imperat Deus ut arcam faciat, in qua cum suis, id est, uxore, filiis et nuribus et cum animalibus, quae ad illum ex Dei praecepto in arcam ingressa sunt, liberaretur a diluvii vastitate, procul dubio figura est peregrinantis in hoc saeculo Civitatis Dei, hoc est, Ecclesiae, que sit salva per lignum, in quo pependit Mediator Dei et hominum..."

("A to što je Noi čovjeku pravednom... naredio Bog da načini arku, u kojoj se zajedno sa svojima, to jest, ženom, sinovima i snahama, i sa životinjama koje su s njim, po Božjoj odredbi, ušle u arku, oslobodio od uništenja poplave, bez sumnje je pralik putujućeg u ovome svijetu Grada Božjega, to jest, Crkve, koja je spašena po drvetu na kojem je visio Posrednik između Boga i ljudi...")
...
...
Sv. Toma Akvinski (Summa theologica, III, q. 73., a. 3.):
"nulli patet aditus salutis extra Ecclesiam, sicut nec in diluvio absque arca Noe, quae significat Ecclesiam"
("nikome nije otvoren prolaz spasenja izvan Crkve, kao što ga nije bilo ni u doba potopa bez Noine arke, koja označava Crkvu")
...
...
Sv. Robert Bellarmin (De Ecclesia militante, lib. III., cap. 7.):
"In eo igitur arca covenit cum Ecclesia, quod sicut extra arcam nemo salvari potuit, ita nec extra Ecclesiam, ut Augustinus, Cyprianus et Hyeronimus docent."
("U ovome se stoga arka poklapa sa Crkvom, kao što se nitko nije mogao spasiti izvan arke, tako se ne može ni izvan Crkve, kao što uče Augustin, Ciprijan i Jeronim.")

Nema komentara:

Objavi komentar