nedjelja, 24. siječnja 2016.

ŠTO JE CRKVA? (definicija CRKVE)ŠTO JE CRKVA? (definicija CRKVE)

Najjasniju i najprecizniju definiciju Crkve daje nam sv. Robert Bellarmin (De Ecclesia militante, lib. III., cap. 10.):

Ecclesia una tantum est, non duae, et illa una et vera (Ecclesia) est coetum hominum eiusdem christianae fidei professione et eorundem sacramentorum communione coligatum, sub regimine legitimorum pastorum, ac praecipue unius Christi in terris vicarii Romani Pontificis.
(“Crkva je samo jedna, a ne dvije; i ta jedna i prava Crkva je zajednica ljudi povezanih ispovijedanjem iste kršćanske vjere i zajedništvom istih sakramenata, pod vlašću zakonitih pastira, a naročito jedinoga Kristovog namjesnika na zemlji – rimskog prvosvećenika.”)

I onda slijedi objašnjenje te definicije:

Ex qua definitione facile colligi potest, qui homines ad Ecclesiam pertineant, qui vero ad eam non pertineant.
Tres enim sunt partes huius definitionis: professio verae fidei, sacramentorum communio et subiectio ad legitimum pastorem, Romanum Pontificem.
Ratione prime partis, excluduntur omnes infideles, tam qui numquam fuerunt in Ecclesia, ut Iudei, Turcae, pagani, tam qui recesserunt, ut haeretici et apostatae.
Ratione secundae, excluduntur catechumeni et excommunicati, quoniam illi non sunt admissi ad sacramentorum communionem, isti sunt dimissi.
Ratione tertiae, excluduntur schismatici, qui habent fidem et sacramenta, sed non subduntur legitimo pastori et ideo foris profitentur fidem et sacramenta percipiunt.


PRIJEVOD:
Iz te definicije se lako može shvatiti, koji ljudi pripadaju Crkvi, a koji ne pripadaju.
Tri su naime dijela ove definicije: ispovjedanje prave vjere, zajedništvo sakramenata i podložnost zakonitom pastiru, rimskom prvosvećeniku.
S obzirom na prvi dio, isključeni su svi nevjernici, kako oni koji nikada nisu bili u Crkvi, kao Židovi, Turci, pogani, tako i oni koji su odstupili, kao heretici i apostati.
S obzirom na drugi dio, isključeni su katekumeni i izopćenici, jer ovi (katekumeni) još nisu primljeni u zajedništvo sakramenata, dok su oni (izopćenici) otpušteni.
S obzirom na treći dio, isključeni su raskolnici, koji imaju vjeru i sakramente, ali nisu podložni zakonitom pastiru i stoga izvan (Crkve) ispovjedaju vjeru i primaju sakramente.

Nema komentara:

Objavi komentar