ponedjeljak, 29. veljače 2016.

Suarez protiv anglikanske sekte


Veliki španjolski isusovac Francisco Suarez stekao je svjetski glas kao jedan od najvećih teologa 17. stoljeća.

U svojoj čuvenoj knjizi Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae errores (Obrana katoličke i apostolske vjere protiv zabluda anglikanske sekte), obračunao se sa anglikanstvom.

Suarez nam objašnjava zašto anglikance i ostale protestante nikada ne smijemo zvati "kršćanima".

Suarez navodi najmanje pet važnih razloga:
-  "Fides autem vere Christiana, non dicitur, nisi quae a doctrina verae Ecclesiae, quae eadem est cum Christi doctrina, nec in re quantumvis minima discrepat."
("Ne može se reći da je doista kršćanska vjera, ako odstupa od nauka prave Crkve, koji je isto što i Kristov nauk, pa makar i u najmanjoj stvari.")

- "secta, quam nunc Anglia profitetur, nihil aliud est, quam defectio seu rebellio... ab illa fide"
("sekta, koju danas ispovijeda Engleska, nije ništa drugo, nego otpad ili pobuna protiv te (kršćanske) vjere")

-"defectio autem a vera fide contraria est ipsi fidei Christianae, ergo non potest, ut contraria secta introducta per defectionem a Christiana fide, eiusdem nomen... usurpare"
("otpadništvo od prave vjere je protivno samoj kršćanskoj vjeri, stoga ne može, kao suprotstavljena sekta nastala otpadom od kršćanske vjere, uzurpirati to isto ime")

- "divina fides, qualis Christiana est, mutari non potest, neque inconstantiam pati; nam Deus, in cuius veritate nititur, se ipsum negare non potest, vel quod semel dixit, retractare, ergo secta, quae per defectionem a divina et catholica fide introducta est, non potest esse divina fides, sed humana adinventio vanaque opinio"
("božanska vjera, kakva je kršćanska, ne može se mijenjati, niti trpjeti nedosljednost; naime Bog, na čijoj se istini temelji, ne može zanijekati samoga sebe, niti povući ono što je jednom rekao; stoga sekta koja je nastala otpadom od božanske i katoličke vjere, ne može biti božanska vjera, već ljudska izmišljotina i isprazno mišljenje")

- "Quia sine vera fide nemini patet aditus ad aeternam gloriam; vera autem fides non est, quae catholica non est."
("Jer bez prave vjere nikome nije otvoren prolaz do vječne slave; a nije prava vjera ona koja nije katolička.")Naslovnica Suarezove knjige Defensio fidei catholicae

Ne samo da protestante nikada ne smijemo nazivati "kršćanima", nego i njihove zajednice NIKADA ne smijemo zvati "crkvama".

Suarez piše (lib. I., cap. VIII.):
- "illi congregationem quam vident falso credunt esse veram Ecclesiam"
("oni za zajednicu koju vide, pogrešno vjeruju da je prava crkva")

- "nullo modo dicere potest aliquis novorum dogmatum sectator vel Anglicanae sectae defensor, congregationem suam esse Ecclesiam visibilem et veram"
("nijedan od sljedbenika tih novih dogmi ili branitelj anglikanske sekte ni na koji način ne može reći da je njegova zajednica vidljiva i prava crkva")


I za kraj, nemojmo zaboraviti zločinački proces kojim je utemeljena anglikanska sekta. Sjetimo se svih mučenika koji su ubijeni, jer nisu htjeli priznati engleskog kralja kao "glavu Crkve" ili su odbijali novi krivovjerni obred, koji su anglikanci uveli umjesto katoličke mise.

Ono što se u Engleskoj dogodilo tijekom reformacije, Suarez sažima u jednu rečenicu (lib. VI., cap. 10., 11.):

"si quae imagines aut cruces in Anglia remanserant, partim eversae, partim combustae sunt... Et officia divina ritu haeretico et vulgari sermone recitari coeperunt, atque ita ablato divino sacrificio et altaribus destructis, ecclesiae Catholicorum templa Dei et Christi esse desierunt et in synagogas Satanae communtatae sunt."

("ako su koje slike [svetaca] ili raspela ostali u Engleskoj, djelomično su srušeni, a djelomično spaljeni... I bogoslužje su počeli služiti heretičkim obredom i narodnim jezikom, i tako nakon što je iskorijenjena sveta žrtva i oltari porušeni, katoličke crkve su prestale biti hramovi Božji i Kristovi, i pretvorene u sinagoge Sotonine.")

Nema komentara:

Objavi komentar