četvrtak, 21. lipnja 2018.

Nauk mladoga misnika
Fra Petar Knežević (1701.-1768.) jedan je od najpoznatijih hrvatskih franjevaca 18. stoljeća. Djelovao je u Sinju, Makarskoj i Visovcu, a ostao je čuven kao skladatelj i pjesnik. Napisao je više djela duhovna i poučna sadržaja.

Knežević je 1766. objavio djelo Nauk mladoga misnika, priručnik za celebriranje sv. mise. Tu se veoma uredno i pregledno objašnjavaju rubrike (tradicionalnoga) Rimskoga misala.

Knjižica precizno izlaže pravila što i kako svećenik treba postupati na sv. misi.
Da navedem samo nekoliko primjera s početka, koji govore poklecanjima i naklonima...

"Pokloni od kolina, koje misnik ima činit na sv. Misi:
1. Vazda kad se prođe ili dođe prid oltar gdi je sv. Sakramenat.
2. Kad sađe prid oltar za počet svetu misu gdi je sv. Sakramenat.
3. Svagdi kad se nađe u pištuli ili vanđelju zabiliženo: 'Ovdi se poklekne'.
4. U Virovanju na riči: 'i upućen jest'.
5. Svaki put posli posvećenja tičući u [h]ostiju pokloni se prija i posli kolinom.
6. Na svarhi vanđelja sv. Ivana, govoreći: 'i Rič put' etc.
7. Kad se dolazi ili odlazi sride oltara, a sv. Sakramenat prikazan.
8. Kad se prolazi izprid oltara na komu je misnik posvetio.
9. Na riči: 'priklonite kolina' na misah 4. Vrimena."

"Prignutja niska spo tila:
1.Kad se dili misnik iz sakrištije u carkvu obučen za misu govoriti.
2. Kad dođe prid koji mu drago oltar gdi nije sv. Sakramenat
3. Kad se dili sride oltara k strani od pištule, za otvorit Misal.
4. Kad se povrati na sridu i sađe prid oltar za počet misu.
5. Kad prid Vanđelje govori: 'očisti sarce moje' etc.
6. Na riči: 'Te igitur', t.j. 'Tebe ubo' etc.
7. Posli dignutja Tila i Karvi na riči: 'Te supplices', t.j. 'priložno te molimo' etc.
8. Kad se pričešćuje.
10. Posli pričešćenja, kad se dili govoriti posli komunion.
11. Po svarsi mise sašavši prid oltar za diliti se.
12. Kad se dođe u sakrištiju gdi se svlači, križu."


"Prignutja s rameni:
1. Na riči:'Deus tu conversus'.
2. Na riči: 'Oramus te Domine per merita', 'Molimo te Gospodine za' etc.
3. Na riči: 'Suscipe sancta Trinitas'; 'Primi sveta Trojice'.
4. Na riči: 'in spiritu humilitatis', t.j. 'u duše smerenija' etc.
5. Na riči: 'svet do blagoslovljen' etc.
6. Na Jaganjče Božji i na Pokoj vičnji od martvi, i na tri molitve slideće.
7. Na Gospodine nisam dostojan.""Prignutja samo glavom:
1. Vazda kad se govori Slava Ocu.
2. Na riči: Bogu, 'Klanjamo se tebi', 'fale uzdajemo', Isuse Karste, 'primi molenjah našah'.
3. Vazda kad se reče: 'pomolimo se' i kad se u molitvi imenuje Isus, ili svetoga od koga je Misa, tad se pokloni pram misalom.
4. Kad se ime Marijino spomene, papino, i uspomena se čini koga svetoga.
5. U Virovanju kad se reče: 'u jednoga Boga', Isukarsta, 'poklanjamo se'.
6. Na Slava Ocu od pisme umivanja na srid oltara križu.
7. Na riči 'Bogu našemu', 'fale uzdajmo' u prefacionu.
8. Na obedvi uspomene.
9. Na riči prija posvićenja: 'tebi fale uzdajemo'.
10. Kad se govori 'po Isukarstu Gospodinu našemu'.
11. Kad se govori u Korizmu prid molitvu: 'Priklonite glave vaše Bogu'.
12. Na molitvi kad se hoće da blagosov dade govoreći 'svemogući Bog'."


Nakon toga Knežević govori o držanju ruku svećenika na misi, kad treba raširiti ruke, sklopiti ruke, kad se treba prekrižiti itd.
A zatim redom izlaže sva pravila što i kako svećenik treba postupati na sv. misi, i posebna pravila za zavjetne mise, mise za pokojne itd.

Sve nam ovo pokazuje da se i u našim krajevima stoljećima pazilo na točno izvršavanje rubrika. Kao i u drugim katoličkim zemljama, i u Hrvatskoj je bilo priručnika koji su služili kao pomoć svećenicima u obavljanju njihove uzvišene zadaće.
Kneževićev "Nauk mladoga misnika" je tome svjedok, kao i kasniji priručnici poput Gjanićeva: Priručnika za vršenje službe Božje po propisima rimskoga obreda (1919.).


Nema komentara:

Objavi komentar