utorak, 23. svibnja 2017.

Misa sv. Nikole Tavelića

Jeruzalemski oltar sv. Nikole Tavelića


Kad je papa Leon XIII. proglasio našega Nikolu Tavelića blaženim 1889., uvedena je posebna misa i oficij za njegov blagdan, koji se slavio u Šibenskoj biskupiji i u franjevačkom redu (ali na različite datume). Papa Pio XI. je 1937. odredio da se blagdan Nikole Tavelića slavi u svim hrvatskim krajevima sa spomenutom misom i oficijem, i to 14. studenoga ili u najbližu nedjelju.

Misa slijedi obrazac "de uno martyre non pontifice", uz svoje vlastite molitve (oratio, secreta i postcommunio). U molitvama se slavi Nikolina gorljivost za proširenje katoličke vjere, koja je išla sve do mučeništva.
Kao što znate, sv. Nikola Tavelić i njegovi suradnici-franjevci podnijeli su mučeništvo, jer su u lice rekli muhamedancima da svatko tko slijedi lažnu vjeru Muhamedovu odlazi u pakao na vječne muke.

Misna molitva nas poziva da slijedimo Nikolin primjer: "ut eius exemplo et intercessione viam mandatorum currentes, aeternae vitae bravium accipere mereamur".


Evo obrasca tradicionalne MISE NIKOLE TAVELIĆA

Introitus

Laetabitur iustus in Domino et sperabit in eo: et laudabuntur omnes recti corde. Exaudi Deus orationem meam cum deprecor: a timore inimici eripe animam meam.
Gloria Patri...
Laetabitur...

(Radovat će se pravednik u Gospodinu i uzdat će se u Njega: i proslavit će se svi pravednoga srca. Usliši, Bože, molitvu moju kad prosim: od straha neprijateljeva izbavi dušu moju.
Slava Ocu...
Radovat će se...)


Oratio

Deus, qui beatum Nicolaum fidei propagande zelo et martyrii palma gloriosum effecisti: praesta nobis, quaesumus, ut eius exemplo et intercessione viam mandatorum tuorum currentes, aeternae vitae bravium accipere mereamur. Per Dominum...

(Bože, koji si blaženoga Nikolu gorljivošću za proširenje vjere i palmom mučeništva slavnim učinio, podaj molimo, da njegovim primjerom i posredništvom, hrleći putem Tvojih zapovijedi, zaslužimo primiti vijenac vječnoga života. Po Gospodinu...)


Epistola - Poslanica (2 Tim 2, 8-10; 3, 10-12)

Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Timotheum: Carissime: Memor esto Dominum Iesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David, secundum Evangelium meum, in quo laboro usque ad vincula, quasi male operans: sed verbum Dei non est alligatum. Ideo omnia sustineo propter electos, ut et ipsi salutem consequantur, quae est in Christo Iesu, cum gloria caelesti. Tu autem assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutiones, passiones: qualia mihi facta sunt Antiochiae, Iconii, et Lystris: quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dominus. Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Iesu, persecutionem patientur.

(Čitanje poslanice blaženoga Pavla Apostola Timoteju: Predragi! Sjeti se, da je Gospodin Isus Krist, koji je od Davidova roda, uskrsnuo od mrtvih po mom evanđelju, za koje kao zločinac trpim sve do okova. Ali riječ Božja nije okovana. Zato sve podnosim radi izabranih, da i oni s nebeskom slavom postignu spas, koji je u Kristu Isusu. A ti si primio moju nauku, način života, odluku, vjeru, ustrajnost, ljubav, strpljivost, progonstvo, trpljenja, što su me zadesila u Antiohiji, Ikoniju i Listri; kakve sam podnio progone i od svih me je izbavio Gospodin. I svi koji žele pobožno živjeti u Kristu Isusu, podnijet će progonstvo.)


Graduale

Iustus cum ceciderit, non collidetur: quia Dominus supponit manum suam. Tota die miseretur, et commodat: et semen eius in benedictione erit. Alleluia, alleluia.
Qui sequitur me, non ambulat in tenebris: sed habebit lumen vitae aeternae. Alleluia.

(Pravednik kad padne, neće se razbiti: jer je Gospodin postavio ruku svoju. Čitav dan se smiluje i posuđuje: i potomstvo njegovo bit će u blagoslovu. Aleluja, aleluja.
Tko mene slijedi, ne hoda u tminama, već će imati svjetlo života vječnoga. Aleluja.)


Evangelium - Evanđelje (Mt 10, 26-32)

Sequentia sancti Evangelii secundum Mattheum: In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Nihil est opertum, quod non revelabitur: et occultum, quod non scietur. Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine: et quod in aure auditis, praedicate super tecta. Et nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere: sed potius timete eum, qui potest et animam et corpus perdere in gehennam. Nonne duo passeres asse veneunt? Et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro. Vestri autem capilli capitis omnes numerati sunt. Nolite ergo timere: multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo, qui in caelis est.

(Slijedi sveto Evanđelje po Mateju: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ništa nema sakrivena, što se ne će otkriti, niti tajna, što se ne će saznati. Što vam kažem u tami, govorite na svijetlu, i što čujete na uho, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih, koji ubijaju tijelo, ali ne mogu ubiti duše, nego se više bojte onoga, koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za jedan novčić? I nijedan od njih ne će pasti na zemlju bez vašega Oca. A vaše su vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle: Vi ste vrjedniji nego mnogo vrabaca. A svakoga, koji mene prizna pred ljudima, priznat ću i ja pred svojim Ocem, koji je na nebesima.)


Offertorium

Posuisti, Domine, in capite eius coronam de lapide pretioso: vitam petiit a te, et tribuisti ei. Alleluia.

(Postavio si, Gospodine, na glavu njegovu krunu od dragoga kamena: život je tražio od tebe, i udijelio si mu. Aleluja.)


Secreta

Clementissime Deus, munera haec tua benedictione perfunde, et nos in ea fide confirma, quam beatus Nicolaus martyr tuus, effuso sanguine adseruit. Per Dominum...

(Preblagi Bože, obaspi Tvojim blagoslovom ove darove, i učvrsti nas u onoj vjeri koju je blaženi Nikola mučenik Tvoj prolivenom krvlju potvrdio. Po Gospodinu...)


Communio
Qui mihi ministrat, me sequatur: et ubi sum ego, illic et minister meus erit.
(Tko meni služi, neka me slijedi: i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj.)


Postcommunio

Fulciat nos, quaesumus Domine, iuge gratiae tuae praesidium; ut, imitantes beatum Nicolaum martyrem tuum, discamus terena cuncta pro tui nominis amore despicere, et exoptare caelestia. Per Dominum...

(Neka nas utvrdi, molimo Gospodine, obrana Tvoje nepresušne milosti; da nasljedujući blaženoga Nikolu mučenika Tvoga, učimo za ljubav Tvoga imena prezirati sve što je zemaljsko i tražiti nebesko. Po Gospodinu...)

ŠIRENJE ŠTOVANJA NIKOLE TAVELIĆA

Sad kad smo vidjeli obrazac mise na čast našega sveca, pogledat ćemo kako je i kada nastao.
Fra Ante Crnica je detaljno opisao kako se proširilo Tavelićevo štovanje u svojoj knjizi Bl. Nikola Tavelić - dika i ponos hrvatskog naroda (Zagreb, 1944.).
Nakon lokalnog postupka za proglašenje blaženim koji je na razini šibenske biskupije počeo već sredinom 19. stoljeća, Sveta Stolica je donijela odluku o beatifikaciji 1889., a 1890. uvedena je posebna misa i oficij za blagdan Nikole Tavelića (isprva samo za Šibensku biskupiju i franjevački red).

O tome ovako piše fra Ante Crnica u spomenutoj knjizi, na str. 105.-106.Kao što sam još na početku spomenuo, papa Pio XI. je 1937. proširio ovo štovanje na sve hrvatske biskupije.

Uz misu sv. Nikole Tavelića vezano je i jedno čudesno ozdravljenje, koje se koristilo kao argument u procesu njegove kanonizacije.

Čudo navodi fra Ante Crnica na str. 116.-117.

Izvan Hrvatske, štovanje sv. Nikole Tavelića bilo je snažno prisutno u franjevačkom redu. 
Kako je nekada svaki molitvenik sadržavao prikaz reda mise (usporedno na latinskom i narodnom jeziku, da laici mogu pratiti sv. misu), tako su i pojedini crkveni redovi izdavali svoje posebne molitvenike i misaliće, koji su sadržavali njihove vlastite svetačke službe.

Evo ovdje jedan franjevački misalić izdan 1942. god. za katolike engleskog jezika: LINK.
Cilj je bio da vjernici koji idu na sv. misu u franjevačke crkve mogu pratiti posebne svetačke blagdane franjevačkog reda.

Evo kako je tamo naveden blagdan Nikole Tavelića, koji se u franjevačkom redu, po tradicionalnom obredu, slavi 5. prosinca.
Nema komentara:

Objavi komentar